بدلیل نوسان قیمت لطفا قبل از ثبت سفارش تماس بگیرید

کلینیک تعمیرات

بروزترین تجھیزات و کارشناسان مجرب

پشتیبانی و مشاوره

9205958191 - (98+)

اصول صدابرداری اجرای زنده

برای دانستن اصول صدابرداری اجرای زنده باید در قدم اول شناختی درباره مهندسی صدا sound engineer داشته باشید که حرفه ای تخصصی و علمی است و باید با ابزارهای لازم برای ضبط، ویرایش، میکس و مسترینگ و باز تولید صدا آشنایی داشته باشد. مهندسی صدا علوم های مختلفی را شامل می شود مانند مهندسی الکترونیک، آکوستیک و سایکو آکوستیک و موسیقی. مهندس صدا فردی متخصص و دوره دیده در علوم های ذکر شده: ضبط، بازتولید، ترکیب . نهایی سازی صوت است که باید مسلط بر استفاده از تجهیزات دیجیتال و آنالوگ باشد.

در حالی که روش های مختلف بی شماری برای ضبط موسیقی زنده وجود دارد، اصول ضبط به طور جهانی مشابه است. ضبط موسیقی زنده تا حدی به تجهیزات موجود بستگی دارد، و مگر اینکه شما وسایل شخصی خود را داشته باشید، آنچه در دسترس است در هر مکان متفاوت خواهد بود. اما اگر نگاهی کلی به اصول و روش‌های اصلی ضبط زنده بیندازیم، می‌توانید این مهارت‌ها را تنظیم کنید.

اصول صدابرداری اجرای زنده

مهندسـی صدای زنـده ( Sound Engineer Live )

این افراد ماهر موسیقی، دیالوگ و جلوه های صوتی را برای ارائه محصول نهایی تاثیرگذار انتخاب یا ایجاد می کنند. مهندس صدا یکی از آن مشاغل عالی برای افرادی است که هم به فناوری و هم به هنر علاقه دارند. این کار به تخصص فنی زیادی نیاز دارد. یک مهندس صدا مسئول بخش فنی یک ضبط یا اجرای زنده است. مهندس صدا سطوح و خروجی های صدا را طراحی و مدیریت می کند و مسئول حفظ تجهیزات فیزیکی صدا مانند آمپر و میکروفون است.

هنگامی که یک مهندس صدا در حال کار بر روی یک ضبط است، مسئولیت به عمل ضبط اجرا ختم نمی شود. سپس مهندس صدا مسئول ویرایش، میکس و مسترینگ آهنگ ها است تا بهترین عملکرد را مطابق با دیدگاه هنرمند ارائه دهند. ایـن فـرد برنامه ریزیهـای لازم را جهت قرار دادن اسـپیکرها در موقعیـت مناسـب، میکروفن گذاری برای الات موسیقی و گوینده, كابل كشـی آنهـا، بـه كارگیری دسـتگاههای مـورد نیـاز جهت پردازش، میکـس و ضبط صـدا به عمل میآورد.

بررسـی محل قرارگیـری صدابردار در سـالن

درحالـت اسـتاندارد یـک صدابـردار در اجـرای زنـده بایـد در بیـن جمعیت حضـور داشـته باشـد و مطابـق بـا عواملـی از قبیل تعـداد حضار، دمـای محیـط، تعـداد سـازهای در حـال نواختـن و حتـی تنظیـم هـر قطعـه بـا اعتمـاد بـه شـنیدار یـک صدابـرداری مناسـب را رقـم زند. تعـداد محـدودی از سـالن ها در ایران دارای شـرایط ذكرشـده جهـت صدابـرداری مناسـب هسـتند.

 همچنیـن مشـاهده شـده در اكثـر سـالن های  صدابـردار پـس از میکروفن گـذاری بـه اتـاق كنتـرل رفتـه و هیچگونه اشـرافی نسـبت به اسـتیج نـدارد و تنهـا با اسـتفاده از اسـپیکر صـدا را مانیتـور میكند در ایـن روش بـروز اشـتباه بسـیار محتمـل خواهـد بـود چـراكـه نکاتی از قبیـل آكوسـتیک سـالن و پخـش صـدا را نخواهنـد شـنید و در نتیجه، قضـاوت نادرسـتی خواهند داشـت.

یکـی دیگـر از ایـرادات موجـود دارا بـودن سـالنها بـه صدابـرداران اسـتخدامی و ثابـت اسـت. نکتـه و ایـراد اصلـی حضـور این افراد نیسـت بلکـه حضور ایـن افـراد بـه صـورت ثابـت اسـت زیـرا پـس از مدتـی این فعالیـت مانند شـغلهای دیگر دچار عادت شـده كه ایـن امر در تخصص صدابـرداری باعث خسـتگی شـنیداری و اسـتهلاک كاری میشـود.

اصول صدابرداری اجرای زنده

صدابردار مختص گروه موسیقی

در تمـام دنیـا گروههـای قـوی و پیـشگام كنـار گـروه خـود یـک مهنـدس صـدا به همـراه دارنـد كـه  عضوی از گـروه بوده و عـلاوه بر اجرایـی كـردن پروژههـا در اجراهـای زنـده به عنوان عضو حضـور دارد و در كنـار صدابـرداران مکان كنسـرت به صورت همـکار فعالیت میكنند.

علت حضور این افراد در گروه:

اصـولا بـر طبق تنظیـم هر قطعه، فرد آهنگسـاز و یـا تنظیم كننده اوجها و فرودهایی را نیاز دارد كه علاوه بر شـیوه آهنگسـازی قسـمتی از ایجـاد هیجـان را وارد حیطـه دینامیکی صـدا میكنـد و بهتریـن راه كنتـرل این قسـمت میتوانـد بر عهده مهنـدس صدای گـروه در اجرای زنده باشـد كه شـناخت مناسـبی از قطعات گروه دارد. مشـکل دیگـر كه در ایران بـا آن مواجهه هسـتیم برخورد مهندس صـدای گـروه و صدابـرداران سالنهاسـت كـه عمومـا تعامل مناسـبی با یکدیگـر ندارنـد.

علت این امر بیشـتر به حوزه روانشناسـی بـر میگردد. صدابـرداران سـالن به عنوان مسـئول اغلب به دلیل حضور مسـتمر در مراكـز بـه اضافه شـدن یـک فـرد جدید احسـاس خطر شـغلی كرده و گارد نامناسـبی نسـبت بـه مهنـدس صـدای گـروه دارنـد كـه ایـن مـورد بـا شفافسـازی و تفکیـک فعالیـت قابل حل اسـت زیـرا فعالیت تفکیـک شـده و ازپیـش تعریـف شـده دارند. مهنـدس صدای گـروه با قطعـات موسـیقی آشـنا بـوده و صدابردار سـالن با محیـط كاری خود وسـخت افزارهای آن آشـنایی دارد لـذا این تركیب فقـط باعث بهبود اجراو تضمیـن موقعیـت كاری هـر دو فرد اسـت.

اصول صدابرداری اجرای زنده

 اعتماد به مهندس صدا در گروه:

در اجـرای زنـده عمومـا نوازنـدگان دچار بار روانی شـده و اسـترس پیـش از اجـرا باعث میشـود تـا بـرای دیده شـدن از صدابـردار تقاضای بالا  بـردن حجـم صدای سـاز را كـرده و یـا معترض به كم بـودن صدای سـاز هستند.در ایـن شـرایط یـک رابطـه ی مناسـب روانـی بیـن اعضـای گـروه،صدابـردار و مهنـدس صـدا میتوانـد دغدغه ذهنـی نوازنـده را حل كند.پـس پیـش از هـرچیـز از نوازنـدگان عزیـز تقاضـا داریم به مهندسـین صـدای گـروه خود اعتماد كـرده زیرا كه فرد متخصـص در بین جمعیت قضـاوت بهتـری از حجـم صداخواهند داشـت.

درحقیقت مهندس صدا به معنی واقعی سازمان دهی کننده و آنالیز کننده و سپس تدوین و کات کننده اصلی در زمان اجرای برنامه می باشد که میتوان بر مخاطبان اثرات بسیار مطلوبی گذاشته حتی در رهبری و آرامش نوازندگان و خوانندگان موثر واقع گردد. پس در هر اجرای زنده بهتر است از مهندسین خوب حوزه صدا استفاده گردد تا هم مخاطب نهایت استفاده را ببرد و هم گروه موسیقی ارائه بهتری داشته باشد .

اگر شماهم به دنبال تجهیزات صدابرداری زنده هستید اما نمیدونید از خرید کدوم شروع کنید و یا حتی نمیدونید که به چه چیزی نیاز دارید و چقدر باید هزینه کنید، همین حالا با رسا تماس بگیرید تا به شما در این زمینه و حتی اصول درست صدابرداری کمک کند.

پرزنت حضوری 02155958090

مشاوره آنلاین 09205958191

مسن تر

انتخاب میکروفون خوب🎤

جدیدتر

راهنمای خرید میکسر صدا⚡

سبد خرید
ورود

هنوز حسابی ندارید؟

یک حساب کاربری ایجاد کنید
دسته بندی محصولات
دنبال کردن:
jQuery(document).ready(function() {